Stickley经典家具(英)

货号: WB-E022
特价: NT$ 880
库存: 1
你可能还需要的相关配件
  • 台湾传统木作手工具-刨
  • 制作木鱼饵(英)
  • 中国家具(英)
  • 打造独木舟(英)
  • 木柜图说(英)
  • 精通木工机械(英)
  • 完全接榫制作指南(英)
  • 木工实习
产品叙述

Stickley经典家具

版面:278*217mm G.S.是美术与工艺运动健将之一, 本书详细介绍各式家具制作步骤, 并有设计图. 图文单色175页