7mm圆头塞

货号: 2458
特价: NT$ 20
库存: 33
你可能还需要的相关配件
  • 銀管鋼珠筆心
  • 精英中性钢珠笔心
  • 7mm圆头塞
  • 7mm笔夹-AK47-铬
  • 新绅士钢笔尖组
  • 7mm弧型笔夹
  • 塑胶钢笔尖组
  • 2mm 铅笔笔心 (5支盒)
产品叙述

7mm圆头塞, 适用于7mm原子笔